Etický kodex

Odpovědné chování

je základem udržení naší celosvětové pověsti coby důvěryhodného partnera a zaměstnavatele. Jak říkáme, když hovoříme o svých hodnotách:
„JSME HRDÍ NA TO, CO DĚLÁME A JAK TO DĚLÁME. ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ A MRAVNÍ INTEGRITA NÁM POMOHLY VYTVOŘIT A ZACHOVAT ÚSPĚŠNÝ PODNIK."
 
Kvůli celosvětovým problémům, kterým čelíme na našich trzích i celosvětově, jsme pod neustálým dohledem. Můžeme působit na kontroverzním trhu, ale způsob samotného podnikání nikdy kontroverzní být nesmí. Skupinové i individuální kroky mohou mít značný dopad na naši pověst u spotřebitelů, zákazníků, akcionářů, komunit i vlád. Ve stále propojenějším světě nebylo nikdy důležitější dbát na to, aby veškeré naše činnosti byly prováděny s maximální možnou integritou.
 
Od všech svých zaměstnanců očekáváme, že budou dodržovat náš Etický kodex. Očekáváme, že lidé, kteří s námi pracují, budou s kodexem seznámeni, a pokud budou jednat naším jménem, budou se jím řídit. 

Stejně tak očekáváme, že naši dodavatelé budou podnikat eticky a odpovědně a budou dodržovat všechny platné zákony a předpisy. Náš Kodex dodavatelů, založený na našem Kodexu chování, stanoví chování, která od našich dodavatelů očekáváme. 
Oba naše kodexy naleznete zde: Eticky kodex

Vytváříme pracovní prostředí, které umožňuje rovné příležitosti, takže naši lidé jsou zaměstnáváni spravedlivě, bezpečně a v souladu s platnými pracovněprávními předpisy. Respektujeme každého za to, co je a co je schopen dělat bez ohledu na věk, rasu, původ, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotní postižení, politické názory, náboženství, rodinný stav, fyzické či duševní zdraví nebo jiný zákonem chráněný stav.

Naše společnost je přesvědčena, že naše výrobky jsou pro dospělé, a proto komunikujeme s dospělými spotřebiteli o našich výrobcích zodpovědným způsobem. Zavázali jsme se provádět marketingové a propagační aktivity zodpovědně v mezích zákonů, kodexů správného chování a dobrovolných dohod se zeměmi, kde podnikáme. Plně podporujeme zamezení přístupu mladistvým k našim výrobkům a dodržujeme minimální věkovou hranicí pro zákonný prodej nebo nákup nejen tabákových výrobků ke kouření a ostatních tabákových výrobků, ale i produktů nové generace. Totéž požadujeme i po našich zákaznících, a proto v relevantních případech tvoří marketingové normy přílohy k našim smlouvám.

Objevujte

Legislativní prostředí

Více informací

Informace o tabáku a výrobě cigaret

Více informací

Produkty nové generace

Více informací