Legislativní prostředí

Regulace tabákových výrobků

Podporujeme přiměřenou, vyváženou a na důkazech založenou regulaci, která respektuje svobodnou volbu dospělých lidí a uznává, že tabákové výrobky užívá více než miliarda lidí po celém světě.

Regulace tabákových výrobků se neustále zvyšuje a do značné míry ji vede Světová zdravotnická organizace (WHO) prostřednictvím Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (FCTC) a Evropská komise.
 
 
Domníváme se, že dospělí by měli mít možnost užívat tabákové výrobky, protože si jsou vědomi zdravotních rizik a dokáží je ve vztahu ke svému zdraví vyhodnotit. A myslíme si, že je správné, že vlády a orgány veřejného zdraví poskytují lidem jasné a konzistentní informace o těchto rizicích. Budeme však zpochybňovat nepřiměřené a zbytečné regulace, které podkopávají zásady volby dospělých a svobody hospodářské soutěže. Tento typ regulace je určen k stigmatizaci kuřáků a k denormalizaci kouření. Pevně věříme, že ke kuřákům a ke kouření by se nemělo takto přistupovat. Podporujeme vyvážené a racionální diskuse o tabáku a respektujeme právo všech na vyjádření názoru, bez ohledu na to, jaký tento názor je.

Podporujeme přiměřenou regulaci, která sníží ilegální obchod a zamezí kouření dětí. Podporujeme také zveřejnění informací o složení tabákových produktů a souhlasíme s tím, že naše produkty by měly zobrazovat písemná varování, která jsou v souladu s globálními zprávami o veřejném zdraví. Odmítáme nařízení, která se snaží zakázat kouření na veřejných nebo soukromých místech. Další regulace, proti které se postavíme, se týká unifikovaného balení, obrázkových zdravotních varování a zákazů na vystavování tabákových výrobků v maloobchodních prodejnách.

Tabákové výrobky v České republice

Tabákové výrobky a jejich uvádění na trh jsou v gesci Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/tabakove-vyrobky/) a dozorem je pověřena Státní zemědělská a potravinářská inspekce (https://www.szpi.gov.cz/podnikatele-tabakove-vyrobky.aspx). Elektronické cigarety, náhradní náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví (https://www.mzcr.cz/obsah/elektronicke-cigarety-a-bylinne-pripravky-pro-koureni_3476_5.html) a dozorem jsou pověřeny orgány ochrany veřejného zdraví (hygienická služba). Totéž platí i pro nikotinové polštářky.

Sledovatelnost tabákových výrobků

Vzhledem ke značnému objemu přeshraničního obchodu s tabákovými výrobky a k riziku odlišných vnitrostátních právních předpisů byla zavedena pro tyto výrobky jednotná pravidla platná v celé EU. Díky těmto pravidlům požívají všichni spotřebitelé stejné ochrany všude v EU. Nová směrnice o tabákových výrobcích (EUTPD) upravující výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových výrobků a souvisejících výrobků začala platit v květnu 2016    (https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/tobacco/docs/dir_201440_cs.pdf).
 
Směrnice zavedla mimo jiné systém sledovatelnosti tabákových výrobků Track&Trace, který začal od 20. května 2019 v praxi fungovat a má plnit zásadní funkci při řešení problematiky nelegálního obchodu s tabákovými výrobky v Evropě. Jedná se o celosvětově ojedinělý systém, který má vysoké nároky na přenos dat a vysoce vyvinutou informačně-technologickou infrastrukturu. Nová povinnost se dotkla každého, kdo vyrábí, dováží, vyváží, distribuuje či prodává tabákové výrobky. Zpočátku budou sledovány cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret, s pětiletým odstupem se od roku 2024 rozšíří povinnost také na další výrobky, jako doutníky, doutníčky, dýmkový tabák nebo tabák určený do vodních dýmek.
 
Základními prvky je označování každého jednotkového balení, tedy například krabičky cigaret, jedinečným identifikátorem, přidělení identifikačních kódů všem zúčastněným hospodářským subjektům od výrobců až po první maloobchodní prodejce a jejich zařízení, zaznamenávání dat o tabákových výrobcích a jejich předávání do systému úložišť. SZPI tak bude moci odhalit místa, kde tabákové výrobky nelegálně vstupují na trh či z něj vystupují. Bude možné také získávat automatická upozornění na podezřelé pohyby či transakce a pravidelné zprávy dle definovaných parametrů.
 
Bližší informace o problematice regulace tabákových výrobků v Evropské unii naleznete zde: https://ec.europa.eu/health/tobacco/products_cs

Jednorázové plasty a naše výrobky

Evropská komise přijala na začátku roku 2018 evropskou strategii na ochranu planety a uvolnění potenciálu evropského průmyslu – Evropskou strategii pro plasty, která je součástí přechodu k oběhovému hospodářství.
Bližší informace o Evropské strategii pro plasty naleznete zde: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_18_5
 
Má chránit životní prostředí před znečištěním plastovým odpadem, podpořit růst a inovace a zároveň přetvořit problém na pozitivní program pro budoucnost Evropy. Transformace způsobu, jakým se výrobky v EU navrhují, vyrábějí, používají a recyklují, má silné ekonomické opodstatnění, v konečném důsledku může vést k vytvoření nových investičních příležitostí i pracovních míst. Podle plánů Evropské komise by měly být veškeré plastové obaly na trhu EU do roku 2030 recyklovatelné, mělo by být omezeno používání plastů na jedno použití a zakázáno úmyslné používání mikroplastů. A jak souvisí plasty s našimi výrobky?

V roce 2019 byla přijata nová pravidla týkající se plastů na jedno použití za účelem redukce mořského odpadu, která mají omezit vliv některých plastových výrobků na životní prostředí (směrnice o jednorázových plastech, nebo-li Single-Use Plastics Directive - SUP). Směrnice byla přijata z důvodu nepřetržitého nárůstu plastových odpadů a jeho úniku do životního (zejména mořského) prostředí. Jejím cílem je chránit životní prostředí a lidské zdraví tím, že se bude předcházet a snižovat dopad některých plastových výrobků na vodní prostředí. Tím bude mimo jiné podpořen přechod k oběhovému hospodářství s pomocí inovativních obchodních modelů, výrobků a materiálů a účinné fungování vnitřního trhu.

Směrnici SUP naleznete zde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj

Ačkoli se může zdát, že je směrnice zaměřena především na opatření vedoucí ke snížení spotřeby obalů na jídlo a nápojových kelímků vyrobených z plastu nebo plastových lahví, týká se také tabákových filtrů, které jsou druhým nejčastějším druhem plastových předmětů na jedno použití, které jsou nacházeny na plážích v Unii, a které obsahují plasty. Evropská komise očekává se, že inovace a vývoj výrobků poskytnou schůdné alternativy k filtrům obsahujícím plasty, a že členské státy budou podporovat širokou škálu opatření (např. samostatné sběrné nádoby apod.), jejichž cílem bude omezení znečišťování odpadem vzniklým po spotřebě tabákových výrobků s filtry obsahujícími plasty. Směrnice, resp. prováděcí nařízení k ní zavedly povinnost značit vybrané výrobky obsahující jednorázové plasty zvláštním symbolem. Týká se to i tabákových výrobků s filtrem (který obsahuje plast), resp. filtrů samotných.

plast.png

Předpokládá se, že implementace evropské legislativy do českého práva bude provedena zákonem o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který však zatím nebyl přijat.

Naše zodpovědné chování k životnímu prostředí

Uvědomujeme si, že každý balík kancelářského papíru, který projde našima rukama, byl kdysi součástí živého stromu. Protože cítíme zodpovědnost, kterou máme k životnímu prostředí, chceme přírodě a lesům s pomocí Office Depot vracet to, co nám dává. Účastníme se proto ekologického programu Stromy pro život, v jehož rámci bylo od roku 2003 do roku 2018 vysazeno celkem 599 621 stromů.

Vzhledem k tomu, že na trh uvádíme balené výrobky, jsme ze zákona povinni zajistit zpětný odběr (odebíraní použitých obalů od spotřebitelů na území ČR za účelem opakovaného použití, využití nebo odstranění odpadu z obalů) a využití odpadů z obalů (zajistit, aby odpady z obalů uvedených na trh nebo do oběhu byly využity ve stanovené míře). Proto jsme uzavřeli Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO‑KOM, a.s., která byla vytvořena za účelem zajištění plnění (nejen naší) zákonné povinnosti. Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM, a.s. provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů. Systém je založen na spolupráci průmyslových podniků (klientů), měst a obcí. Tento neziskový systém zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina.

Do systému EKO‑KOM zajišťujícího sběrnou síť pro recyklaci obalů je dnes zapojeno 21 052 firem vyrábějících nebo dovážejících balené zboží. Tyto firmy prostřednictvím systému EKO‑KOM spolupracují s 6 131 obcemi ČR, ve kterých žije 10 589 729 obyvatel, tedy (99 % celé populace). Ti všichni tak mají možnost své odpady třídit a již 73 % obyvatel ČR tak činí.

Prostřednictvím autorizované obalové společnosti firmy produkující balené zboží zajišťují sběr vytříděných obalových odpadů a jejich úpravu na kvalitní surovinu, pro kterou existuje racionální využití buď v ČR, nebo v zahraničí. Díky spolupráci průmyslu, měst a obcí se v ČR recykluje pětina domovního odpadu a 71 % všech (tedy i našich) obalů.

V roce 2019 jsme na trh uvedli nový produkt – elektronickou cigaretu blu, která splňuje definici elektrozařízení. Totéž platí i pro zařízení na zahřívání tabáku Pulze. Podle relevantních právních předpisů jsme tak povinni financovat či podílet se na financování vznikajícího elektroodpadu a zajistit jeho zpětný odběr. Zapojili jsme se proto do kolektivního systému REMA systém, a.s., který naši povinnost plní.
 
 

Objevujte

Legislativní prostředí

Více informací

Informace o tabáku a výrobě cigaret

Více informací

Produkty nové generace

Více informací