Zákonné oznámení o protiprávním jednání

Vnitřní oznamovací systém

 
V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“) jsme my, společnost Imperial Brands CR, s.r.o., IČO 43005012 jakožto povinný subjekt vytvořili vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení zaměstnanců a některých dalších osob, které se v souvislosti s výkonem práce nebo obdobnou činností dozvěděly o vybraných protiprávních jednáních.
 
Kdo může podat oznámení
Oznamovatelem může být zaměstnanec naší společnosti v základním pracovněprávním vztahu (i bývalý či agenturní zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání) nebo osoba vykonávající u naší společnosti dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.
 
Co lze oznámit
Oznámit je možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u naší společnosti, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce zaměstnance naší společnosti v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže u naší společnosti, a které
 
  • má znaky trestného činu;
 
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč;
 
  • porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) Zákona o ochraně oznamovatelů.
 
Náležitosti oznámení
Oznámení musí být srozumitelné a určité, musí být zřejmé, jakého jednání se týká a identifikovat osobu, proti které směřuje, je-li její totožnost oznamovateli známá. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu a příjmení, kontaktním bydlišti a datu narození oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.
 
Vyloučení přijímaných oznámení
Naše společnost vylučuje přijímání oznámení, která jsou podána anonymně nebo osobou, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů. Taková podání nebudou považována za oznámení podle Zákona o ochraně oznamovatelů.
 

Způsoby podání oznámení:

 

1. Písemně

  • Oznámení můžete podat písemně v listinné podobě doručením k rukám příslušné osoby na adresu našeho sídla: Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5. Místo, kde se obálka otevírá, označte textem „NEOTEVÍRAT! – ZÁKONNÉ OZNÁMENÍ O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ, VÝLUČNĚ K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY!“.

 
  • Oznámení můžete také podat elektronicky prostřednictvím emailové adresy  speakup@impbrands.com.
 

2. Ústně

  • Oznámení můžete ústně podat na bezplatném telefonním čísle 800 022 556. Pro češtinu zmáčkněte dvojku. Po výzvě prosím zadejte kód společnosti 25492. Vaše oznámení prosím uveďte slovy „ZÁKONNÉ OZNÁMENÍ O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ“.
S Vaším souhlasem bude o ústním oznámení pořízena zvuková nahrávka. Pokud s pořízením zvukové nahrávky nebudete souhlasit, o Vašem oznámení bude pořízen pouze záznam.
 

 ​​3. Osobně 

  • Oznámení můžete podat na Vaši žádost i osobně u příslušné osoby, která Vaše oznámení přijme v přiměřené lhůtě (nejdéle do 14 dnů) ode dne, kdy jste o osobní setkání požádali.
 
Příslušné osoby
Naše společnost určila příslušnými osobami pro přijímání a řešení oznámení následující osoby:
   
Postup po podání oznámení
  1. Přijmeme Vaše oznámení písemně či ústně, resp. osobně. Příslušná osoba Vás do 7 dnů od doručení oznámení písemně vyrozumí o jeho přijetí.
 
  1. Příslušná osoba posoudí důvodnost Vašeho oznámení a písemně Vás do 30 dnů od přijetí oznámení informuje o výsledcích posouzení. V odůvodněných případech lze dobu prodloužit o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát.

 
V případě, že bude oznámení vyhodnoceno jako důvodné, přijmeme vhodné opatření, o kterém Vás bez zbytečného odkladu písemně vyrozumíme. Písemně Vás vyrozumíme i v případě, že oznámení vyhodnotíme jako nedůvodné, nebo nepůjde o oznámení podle Zákona o ochraně oznamovatelů.  
 
Ochrana oznamovatele
Naše společnost si cení každého oznámení a důsledně chrání každého oznamovatele před odvetnými opatřeními.
 
Oznámení Ministerstvu spravedlnosti
Oznámení můžete podat písemně či ústně (i osobně) také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.
 
Vaše právo podat oznámení podle tohoto předpisu Vás nezbavuje možnosti podat jakékoli jiné oznámení v rámci stávajícího firemního systému nahlašování na úrovni Imperial Brands Group (mimo působnost Zákona o ochraně oznamovatelů). Tyto případné stížnosti můžete podat prostřednictvím formuláře ZDE.

Objevujte

Legislativní prostředí

Více informací

Informace o tabáku a výrobě cigaret

Více informací

Produkty nové generace

Více informací